Klikněte níže, pokud chcete přejít rovnou na konkrétní oblast.

1. Premenstruační syndrom
2. Mastalgie 
3. Návaly horka
4. Fibroadenomy
5. Těhotenská cukrovka
6. Preeklampsie
7. Zrání a dilatace čípku
8. Závěrem

Oenothera biennis, běžným názvem pupalka dvouletá, obsahuje cenný rostlinný olej. Olej z pupalky dvouleté obsahuje dva typy omega-6 mastných kyselin – linoleovou (60 – 80 %) a tzv. GLA neboli gama-linolenová (8 – 14 %). Esenciální mastné kyseliny jsou považovány za nezbytné látky pro zdraví našeho těla, zvláště pak u žen. Cílem přezkumu bylo ohodnotit účinnost pupalkového oleje v léčbě ženských nemocí. Dokument zkoumal vědecké články pod klíčovými slovy olej z pupalky dvouleté a ženy. Výsledky ukázaly, že pupalkový olej byl předmětem různých klinických studií zahrnujících premenstruační syndrom (PMS), návaly horka, mastalgii, fibroadenomy, gestační diabetes, zrání a dilatace děložního hrdla. Většina klinických studií se zaměřovala na mastalgii, následoval PMS. Výsledky studií potvrdily účinnost pupalkového oleje na podporu ženského zdraví. Nelze však od pupalkového oleje očekávat okamžitý účinek, proto by měl být olej užíván pravidelně alespoň čtyři až šest měsíců.

 
Premenstruační syndrom (PMS)
 
Pupalkový olej kapslePMS je stav, který je spojován se somatickými (tělesnými), emocionálními a behaviorálními symptomy během menstruačního cyklu. Úzkost, deprese, akné, únava a bolesti hlavy jsou běžnými symptomy PMS. Nespavost a sebevražedné myšlenky patří mezi závažné symptomy premenstruačních dysforických poruch. Různými symptomy PMS je postiženo až 85 % menstruujících žen. PMS je charakterizováno přes 150 klinickými symptomy zahrnujícími cyklickou mastalgii, bolesti hlavy, zad, podrážděnost, deprese, chutě, syndrom dráždivého tračníku během luteální fáze (od ovulace po začátek menstruace). Nízká hladina prostaglandinu E1 jako důsledek nedostatku esenciálních mastných kyselin způsobuje vysokou citlivost na prolaktin, který je produkován při ovulaci a zvyšuje svou hladinu během luteální fáze.
 
Terapeutická účinnost oleje z pupalky dvouleté v léčbě PMS byla předmětem mnoha klinických studií. Linolová mastná kyselina podporuje syntézu prostaglandinů a ulevuje od PMS. Bezpečné užívání je do 3 až 6 gramů pupalkového oleje denně. Jedna studie zkoumala terapeutické množství 180 mg GLA denně ve srovnání s placebo skupinou. Nejčastějším symptomem žen s PMS byl syndrom dráždivého tračníku, následoval otok prsou, ospalost, avidita, akné. Skupina užívající GLA ji měla po léčbě vyšší množství v plazmě, stejně jako dihomo-gama-linolenové, oproti kontrolní placebo skupině. Stejně tak se zlepšila závažnost a trvání PMS, včetně podrážděnosti.
V jiné, randomizované, placebem kontrolované skupině, byl podáván pupalkový olej ženám s PMS. Byl použit Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch. Ženy byly rozděleny do dvou skupin. Jedna užívala 1,5 g pupalkového oleje tři měsíce, druhá placebo. Pupalkový olej značně změnil závažnost skóre PMS, v placebo skupině nedošlo k žádné změně. Došlo k poklesu skóre až o 20 jednotek.
Zmíněné studie hovoří o účinnosti a bezpečnosti oleje z pupalky dvouleté v terapii PMS.

 
Mastalgie
 
Až 70 % žen si stěžuje na mastalgii v některých fázích života. Mastalgie (bolest prsou bez patologické příčiny) je běžným trápením mezi ženami v produktivním věku. Cyklická bolest prsou je způsobena hormonálními změnami během menstruačního cyklu, naopak necyklická s ním nesouvisí. Nedostatek gama-linolenové kyseliny nebo jejich derivátů zvyšuje citlivost prstní tkáně na pohlavní hormony, což je spojováno s bolestí prsou.
 
Většina klinických studií se zaměřila na účinnost pupalkového oleje při cyklické mastalgii. Stovka žen se střední až těžkou mastalgií se zúčastnila komparativní klinické studie a byla hodnocena podle Cardiffského skóre bolesti prsou (CBS). Pacientky dostaly buď 100 mg danazolu nebo 500 mg pupalkového oleje dvakrát denně po dobu tří měsíců. Odpověď na léčbu byla hodnocena po čtyřech týdnech a dvanácti týdnech. Mezi skupinami nebyl významný rozdíl. Nežádoucí účinky byly zaznamenány ve 32 % případů ve skupině s danazolem a ve 12 % případů u pupalky.
Další studie zkoumala podávání 3 g pupalkového oleje denně vůči skupině s 600 mg denní dávky vitamínu E. Denní dávka byla rozdělena do tří dávek denně po dobu jednoho měsíce od začátku menstruačního cyklu. Hodnocení probíhalo dle CBS. Síla bolesti poklesla v obou skupinách, konkrétně 61,3 % u pupalky a 26,7 % u vitamínu E.
Studie cyklické mastalgie s kontrolní placebo skupinou zkoumala účinek 2 g pupalkového oleje, 400 IU vitamínu E a kombinaci 2 g pupalkového oleje a 400 IU vitamínu E denně. Mezi skupinami užívající léčbu nebyl významný rozdíl. Statistický významný rozdíl však byl mezi skupinami užívající léčbu a mezi skupinou s placebem.

 
Návaly horka
 
Dle studie v Sydney mezi ženami v menopauze je olej z pupalky dvouleté populární doplňkovou a alternativní léčbou. 66,3 % žen označilo užívání pupalkového oleje jako účinnou léčbu symptomů menopauzy. Nejčastějším symptomem byly návaly horka.
Jedna studie zkoumala šestitýdenní užívání 500 mg pupalkového oleje denně oproti placebu. Návaly horka byly méně časté u skupiny užívající pupalkový olej. Sociální aktivity, sexualita a vztahy s ostatními se značně zlepšily ve skupině užívající pupalkový olej. Avšak malý vzorek ve studii a velká závislost na osobním hodnocení nedává jednoznačný závěr.

 
Fibroadenomy
 
Fibroadenom je benigní nerakovinný nádor prsu, který se nejčastěji vyskytuje u žen ve věku 15 až 35 let. Tyto pevné prsní útvary jsou obvykle bezbolestné, kulaté, se zřetelnými hladkými okraji a jsou pohyblivé. Příčina vzniku fibroadenomů je neznámá, ale předpokládá se, že roli hrají reprodukční hormony. Ve většině případů není nutná léčba, ale některé pacientky volí chirurgické vyjmutí.
Jedna studie se zabývala léčbou fibroadenomů užíváním pupalkového oleje. Ženám ve věku 22 až 49 let s fibroadenomem byly podávány 4 g pupalkového oleje denně po dobu šesti měsíců, kontrolní skupině placebo. Velikost útvaru byla měřena chirurgy a ultrazvukem, před a po léčbě. I přes spokojenost pacientek s léčbou pupalkovým olejem, nedošlo ke změně velikosti útvaru. Zmenšení fibroadenomu bylo 52 % u skupiny užívající pupalkový olej a 42 % u kontrolní placebo skupiny. Studie tedy nepotvrdila účinnost pupalkového oleje v léčbě fibroadenomů.

 
Těhotenská cukrovka
 
Gestační diabetes neboli těhotenská cukrovka se projevuje během těhotenství. Vysoká hladina cukru v krvi během těhotenství může negativně ovlivnit zdraví dítěte. Po porodu se hladina krevního cukru vrací do normálu.
Účinnost pupalkového oleje v souvislosti s těhotenskou cukrovkou byla zkoumána randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studií. Jedné skupině účastnic byl podáván 1 g pupalkového oleje a 1 000 IU vitamínu D, druhé skupině bylo podáváno placebo. Doba užívání byla 6 týdnů. Stav žen s gestačním diabetem byl hodnocen pomocí biochemických proměnných před a po léčbě. Výsledky ukázaly, že suplementace olejem z pupalky a vitamínem D značně snížila obsah vysoce citlivého C-reaktivního proteinu a malondialdehydu v séru. A došlo ke zvýšení oxidu dusnatého a celkové hladiny antioxidantů v plazmě. Závěrem studie je, že ženy s těhotenskou cukrovkou mohou těžit z antioxidační aktivity pupalkového oleje během těhotenství.

 
Preeklampsie
 
Preeklampsie je běžnou, avšak závažnou komplikací těhotenství, která je spojená s vysokou vazokonstrikcí (zúžení cév), agregací destiček, snížením uteroplacentárního průtoku krve a předčasným porodem.
Ženy v prvních čtyřech měsících těhotenství byly ve studii náhodně rozděleny do tří skupin podle látky, kterou užívaly – placebo, pupalkový olej s rybím olejem, magnesium oxid. Danou látku užívaly 30 dní. Skupina užívající pupalkový a rybí olej užívala 8 kapslí, kdy každá obsahovala 37 mg gama-linolenové kyseliny, 18 mg eicosapentaenové kyseliny a 10 mg dokosahexaenové. Hořčíku užívaly dvě tablety po 500 mg. Placebo skupina dostávala olivový olej.
Kromě placebo, u obou skupin došlo ke kvalitativnímu zlepšení v šestém měsíci těhotenství. Přírůstek váhy mezi prvním a třetím trimestrem byl významně vyšší u skupiny s pupalkovým a rybím olejem i v placebo skupině, oproti skupině s magnéziem. Vysoký tlak se vyskytoval méně u skupiny užívající magnezium. Nižší výskyt otoků byl ve skupině užívající pupalkový olej s rybím i magnezium, oproti placebo skupině. Preeklampsie se vyskytla v pěti případech u placebo skupiny, u skupiny s pupalkovým a rybím olejem i ve skupině s magnéziem se vyskytly shodně dva případy. Co se týče stavu novorozence po narození, nebyl mezi skupinami významný rozdíl. Jen porodní váha byla lepší u obou skupin kromě placebo skupiny. Pupalkový olej je vhodný během těhotenství a nemá vedlejší účinky.

 
Zrání a dilatace čípku
 
Porodní asistentky používají pupalkový olej jako látku pro rychlejší zrání děložního hrdla ke zkrácení porodu a snížení výskytu potermínového těhotenství. Pupalkový olej s prekurzory prostaglandinů E1 a E2 má uvolňující účinky na hladké svalstvo, což mění tonus a konzistenci cervikálních cév. Dilatace a zkracování čípku je ovlivněno prostaglandiny. Účinnost pupalkového oleje jako látky k urychlení zrání čípku byl hodnocen dle Bishopova skóre před a po čtyřech hodinách od intervence u těhotných v 40. týdnů ± 1 týden. Intervencí bylo zavedení 6 kapslí s 500 mg pupalkového oleje do vagíny. Bishopovo skóre se po čtyřech hodinách významně změnilo u 85 % účastnic výzkumu. U 31 % těhotných se Bischopovo skóre změnilo na vyšší než 4. Dilatace, zkrácení a konzistence jako komponenty Bishopova skóre došly významných změn. Další komponenty, jako pozice, byly beze změn.
Další studie zkoumaly použití pupalkového oleje v souvislosti se zráním a dilatací čípku před hysteroskopí či před porodem. Výsledkem je, že použití oleje z pupalky intravaginálně má účinek na zrání čípku a může být použit před hysteroskopií nebo porodem.

 
Ženské zdraví a pupalkový olej
 
Výsledky klinických studií o účincích oleje z pupalky dvouleté na ženské zdraví ukázal, že má terapeutický potenciál na premenstruační syndrom, návaly horka, gestační diabetes či zrání čípku.
Nejrelevantnější studie byly provedeny u mastalgie a navzdory překvapujícím výsledkům, priorita pupalkového oleje před syntetickými léky nebo placebem byla potvrzena většinou klinických studií.
Pupalkový olej je též používán jako pomoc pro podporu laktace. Je doporučeno užívat 4 500mg kapsle dvakrát denně, vždy po 12 hodinách. Vhodné užívat s jídlem či pitím.
Co však s určitostí nelze od pupalkového oleje očekávat, je okamžitý efekt. Pupalkový olej je nutno užívat alespoň čtyři měsíce.
Vzhledem k výjimečným nežádoucím účinkům je pupalková kúra bezpečná. Užívání pupalkového oleje je pouze doplňková léčba, nelze jim nahrazou léčbu klasickou. V případě pochybností o užívání pupalkového oleje v konkrétním případě se zeptejte svého lékaře.